"دومین رویداد ایده‌پردازی "راهین

اایده

!ایده‌هاتو به کار بگیر

شرکت در رویداد :
برای شرکت در رویداد، ابتدا شماره خود را وارد کنید.
شرکت راهکار کسب و کار هوشمند امین (راهین) حامی برگزاری این رویداد است .